Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 20, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 14 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרק ג' הלכה א'

א  בעת שיישב המלך על כיסא מלכותו, כותב לו ספר תורה לשמו יתר על הספר שהניחו לו אבותיו; ומגיהו מספר העזרה, על פי בית דין...


Jun 18, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 13 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרק ב' הלכה ד'

ד  מת לו מת, אינו יוצא מפתח פלטורין שלו.  וכשמברין אותו--כל העם מסובין על הארץ, והוא מסב על הדרגש.  ואם נכנס לעזרה, והיה...


May 23, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 12 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצ"ש "בהר בחוקותי", כ"ד באייר (20.5), בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד


May 7, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 11 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצ"ש "אחרי מות קדושים", י' באייר (6.5), בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד

 


Apr 25, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 10 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצ"ש "שמיני", כו' בניסן (22.4), בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד

כעשר דקות האחרונות הוקדשו לנושא...