Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 7, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 29 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת בהר כ' באייר תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד


Apr 30, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 28 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ה' הלכה ט, מצוות ישיבת הארץ

מוצאי שבת פרשת אמור תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד


Mar 11, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 27 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, מצוה:לזכור מה שעשה לנו עמלק

מוצאי שבת פרשת ויקהל פקודי כג' באדר תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת...


Feb 11, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 25 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ה הלכה ג

"לא ירבה לו נשים"  מפי השמועה למדו שהוא לוקח עד שמונה עשרה נשים, בין הנשים בין הפילגשים, הכול שמונה עשרה; ואם הוסיף אחת,...


Jan 29, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 24 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ה הלכה א

אין המלך נלחם תחילה, אלא על מלחמת מצוה.  ואיזו היא מלחמת מצוה--זו מלחמת שבעה עממים, ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מצר שבא...