Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 18, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 16מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, "לא ירבה לו סוסים, נשים, כסף וזהב" - המשך

השיעור כולל 30 דקות בסוף על ההבדל בין תחושות אשמה ולקיחת אחריות, לקראת ימים הנוראים תשע"ח....


Sep 3, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 15 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, "לא ירבה לו סוסים, נשים, כסף וזהב"

פרק ג' הלכה ב'  

[ב] "לא ירבה לו נשים" (דברים יז,יז)--מפי השמועה למדו שהוא לוקח עד שמונה עשרה נשים, בין...


Jun 20, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 14 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרק ג' הלכה א'

א  בעת שיישב המלך על כיסא מלכותו, כותב לו ספר תורה לשמו יתר על הספר שהניחו לו אבותיו; ומגיהו מספר העזרה, על פי בית דין...


Jun 18, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 13 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרק ב' הלכה ד'

ד  מת לו מת, אינו יוצא מפתח פלטורין שלו.  וכשמברין אותו--כל העם מסובין על הארץ, והוא מסב על הדרגש.  ואם נכנס לעזרה, והיה...


May 23, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 12 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצ"ש "בהר בחוקותי", כ"ד באייר (20.5), בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד