Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 13, 2019

נושא הלכתי בפרשת ויקרא - טבילת הפת במלח, מאת הרב ישי יסלזון

בעז"ה נלמד בשיעור על ההלכה שמצריכה לטבול את הפת במלח לפני הברכה. נעיין בטעמיה השונים תוך הצעת נ"מ בניהם וננסה תוך...


Mar 6, 2019

נושא הלכתי בפרשת פקודי - מעלין בקודש ואין מורידים, מאת הרב ישי יסלזון

משה רבנו בהקימו את המשכן מלמד אותנו שכאשר מגיעים למדרגה בקדושה לא יורדים ממנה. רק עולים. נעסוק בשיעור בהיבט...


Feb 27, 2019

נושא הלכתי בפרשת ויקהל - נדבת הלב, מאת הרב ישי יסלזון

בפרשה מסופר שבני ישראל נדבו מטוב לבם את צרכי הקודש והמקדש. ננסה לבחון בשיעור באלו מקרים ניתן להקדיש ולנדוב דברים במחשבת הלב...


Feb 20, 2019

נושא הלכתי בפרשת כי תשא - נטילת ידיים לתפילה, מאת הרב ישי יסלזון

נקרא בפרשה על נטילת ידי ורגלי הכהנים ין הכיור לפני תחילת עבודתם. בשיעור ננסה להבין האם איך ומתי אנחנו מקיימים...


Feb 13, 2019

נושא הלכתי בפרשת תצוה - עבודה ללא בגדי כהונה, מאת הרב ישי יסלזון

כהן שעובד ללא בגדי כהונה חייב מיתה. בשיעור נעמוד על אופי האיסור, האם הוא מצווה או איסור והאם חיסרון הוא בכהונה...