Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 17, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת פנחס - תפילת מוסף, מאת הרב ישי יסלזון

קרבנות המוספים שבפרשתנו יביאו אותנו היום לעסוק בייחודיות של תפילת מוסף על פני תפילות אחרות. בנוסף נעמוד על ההבדל בין...


Jul 10, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת בלק - קריאת שמע שעל המיטה, מאת הרב ישי יסלזון

בברכותיו של בלעם הוא מברכנו, ע"פ רש"י, שנזכה לקרוא קריאת שמע שעל המיטה. מה משמעותה של קריאת שמע זו? למה צריך...


Jul 3, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת חקת - איסור הנאה מן המת ומעט ענייני תרומת אברים, מאת הרב ישי יסלזון

קדושת האדם באה לידי סיטוי גם לאחר הסתלקות הנפש מן הגוף. ממותה של מרים הנביאה אנחנו לומדים...


Jun 26, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת קרח - חיוב מזוזה בבית כנסת, מאת הרב ישי יסלזון

קרח טוען שבית מלא ספרים פטור ממזוזה ואילו משה מחייבו. ננסה לעמוד על שורשי הפטור של בית הכנסת ממזוזה ולהבין למה...


Jun 19, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת שלח - הפרשות חלה קבוצתיות, מאת הרב ישי יסלזון

"הפרשת חלה לרפואת... להצלחת... לזיווג...". פעמים רבות נהגו ישראל קדושים לארגן קבוצות שמקיימות יחד את מצוות הפרשת...