Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 16, 2019

נושא הלכתי פרשת בשלח - הידור מצווה, מאת הרב ישי יסלזון

מתוך שירת הים אנחנו לומדים על הליוב להדר וליפות את המצוות. בשיעור היום ננסה להרחיב בדין זה להבין האם חיובו מהתורה או מדברי...


Jan 9, 2019

נושא הלכתי פרשת בא - קידוש החודש בזמן הזה, מאת הרב ישי יסלזון

מצוות קידוש החודש שבפרשת השבוע מבוססת על היכולת של בית הדין לקדש את הזמנים. נשאלת השאלה כיצד ניתן לעשות זאת כיום שאין...


Jan 2, 2019

נושא הלכתי פרשת וארא - קל וחומר מצפרדעים בקידוש השם, מאת הרב ישי יסלזון

בשיעור נעסוק בדיני קידוש ה' דרך ה'מעשה רב' של הצפרדעים שקפצו לתוך תנורי המצרים בשביל לקדש שמו ברבים....


Dec 26, 2018

נושא הלכתי פרשת שמות - שייכות נשים במצוות מילה, מאת הרב ישי יסלזון

בפרשה שלנו, ציפורה עושה מעשה וכורתת את ערלת בנה. מה ניתן ללמוד מכך על מקומן של הנשים במצווה היקרה של ברית מילה?...


Dec 19, 2018

נושא הלכתי פרשת ויחי - ברכת הבנים, מאת הרב ישי יסלזון

בערב שבת קודש עם שובם מבית הכנסת נוהגים ישראל קדושים לברך את בניהם ובנותיהם בברכת הבנים. בכל שבת אנחנו משתמשים בברכות...