Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 30, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת צו - הכשרת כלי זכוכית לפסח ובכלל, מאת הרב ישי יסלזון

נפלה טעות קטנה אבל משמעותית בשיעור זה - הרב ישי הוסיף דברי הסבר לתחילת הקובץ - כדי שלא תצא טעות תחת ידו....


Mar 25, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת ויקרא - הימנעות מהידבקות בשעת מגפה, מאת הרב ישי יסלזון

השבוע נחרוג ממנהגנו ובמקום להתעסק בפרשת השבוע נתעסק בענייני דיומא מבחינה הלכתית ונדון על חשש...


Mar 19, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת ויקהל פקודי - מלאכת מחשבת, מאת הרב ישי יסלזון

כולנו מכירים את המושג 'מלאכת מחשבת' בהלכות שבת שנלמד מסמיכות הפרשיות בפרשתנו, בשיעור ננסה לדייק ולהבין טוב...


Mar 12, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת כי תשא - מניית בני ישראל, מאת הרב ישי יסלזון

מגיל צעיר אנחנו רגילים שלמנין סופרים: "הושיע את עמך...". בשיעור נעמוד על מקור האיסור לספור את בני ישראל ועל...


Mar 4, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת תצוה - זכור - חיוב קריאת זכור, מאת הרב ישי יסלזון

בשבת נקרא כולנו את פרשת זכור. בשיעור היום נעמוד על מקור החיוב, אופיו וכמה מפרטיו...