Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 14, 2018

נושא הלכתי בפרשת ויצא - שיעור מצוות צדקה, מאת הרב ישי יסלזון

"עשר אעשרנו לך" - הגמרא לומדת מכאן ש:"המבזבז  אל יבזבז יותר מחומש". בשיעור נדון בפירוש ובמשמעות של דין זה ונסיק ממנו את...


Nov 7, 2018

נושא הלכתי בפרשת תולדות - גדרי מצוות כיבוד אב ואם - האם בן חייב לשמוע בקול אביו? מאת הרב ישי יסלזון. 

כמה פעמים אומרת רבקה אמנו בפרשה: "ועתה בני שמע בקולי", האם באמת הבן מצווה לשמוע...


Oct 31, 2018

נושא הלכתי בפרשת חיי שרה - מתי זמן תפילת המנחה, מאת הרב ישי יסלזון. 

בשיעור ניגע בשאלת מהותה של תפילת המנחה תוך עיסוק בזמני תפילת המנחה לכתחילה ובדיעבד. ניגע גם ביחס שבין תפילת...


Oct 21, 2018

נושא הלכתי בפרשת וירא - מדבר שקר תרחק, מאת הרב ישי יסלזון. בשיעור נעסוק ביסודות של מצוות 'מדבר שקר תרחק' וננסה להבין על פיהם האם ומתי מותר לדבר גם דברים שאינם אמת.


Oct 15, 2018

נושא הלכתי בפרשת השבוע - לך לך: רצועות התפילין, שיעור מפי הרב ישי יסלזון. השיעור עוסק בדיני רצועות התפילין ותפקידם ומנסה להסיק מתוך הדיון ההלכתי מדוע אברהם אבינו זכה דווקא...