Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 4, 2019

ביום בו מלאו עשר שנים למלחמת שלום הגליל, התקיימה בישיבה תפילה להשבת נעדרי המלחמה, שבתוכם תלמיד הישיבה זכריה באומל, אל חיק משפחותיהם. פתח את המעמד הרב אהרן ליכטנשטיין...


Apr 4, 2019

במלאות שלושים שנה להיעדרותו של תלמידנו זכריה באומל חלק 2: הרב אהרן ליכטנשטיין, גב' מרים באומל, אמירת תהילים

יהי זכרו...


Feb 10, 2019

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - רב שיח - “בין רפואת הנפש לרפואת הגוף”
משתתפים: הרב אילעי עופרן, רב קבוצת יבנה, פסיכולוג קליני
הרב אברהם קנאי, רב קהילת “מצפה רמות”,...


Dec 31, 2018

על הרב פנחס קהתי, מפי בתו תמר רוזנברג. שיחה שהעבירה לבני חו"ל, י"ט בטבת תשע"ט


Nov 27, 2018

קרוב אליך חשמונאים: חנוכה והתחנה האחרונה לפני המסע הגדול, שיעור מפי הרב משה טרגין. יז בכסלו תשע"ט, בבית הכנסת רמת מודיעים ע"ש גלנווד, חשמונאים