Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 31, 2018

נושא הלכתי בפרשת חיי שרה - מתי זמן תפילת המנחה, מאת הרב ישי יסלזון. 

בשיעור ניגע בשאלת מהותה של תפילת המנחה תוך עיסוק בזמני תפילת המנחה לכתחילה ובדיעבד. ניגע גם ביחס שבין תפילת...


Oct 30, 2018

ענייני ציצית 01 - היחס בין תכלת ללבן, מאת הרב יאיר קאהן

 


Oct 29, 2018

שמונה פרקים לרמב"ם 01, מאת הרב ברוך וינטרוב

לאחר הקדמה קצרצרה על הרמב"ם וחיבוריו, נעסוק בשיעור זה בביאורו של הרמב"ם למקומה של מסכת אבות בתוך ששת סדרי המשנה, ובחשיבות אותה הוא מייחס...


Oct 28, 2018

המשפחה היהודית בהלכה 01 - מאת הרב בנימין תבורי
בכל יום ראשון, סדרה שתעסוק בהיבטים שונים של ההלכות בנוגע למשפחה.
שיעור ראשון - מצות נישואין


Oct 21, 2018

נושא הלכתי בפרשת וירא - מדבר שקר תרחק, מאת הרב ישי יסלזון. בשיעור נעסוק ביסודות של מצוות 'מדבר שקר תרחק' וננסה להבין על פיהם האם ומתי מותר לדבר גם דברים שאינם אמת.