Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 20, 2019

המשפחה היהודית 13, מאת הרב בנימין תבורי - חיובי הבעל מדרבנן


Jan 16, 2019

נושא הלכתי פרשת בשלח - הידור מצווה, מאת הרב ישי יסלזון

מתוך שירת הים אנחנו לומדים על הליוב להדר וליפות את המצוות. בשיעור היום ננסה להרחיב בדין זה להבין האם חיובו מהתורה או מדברי...


Jan 15, 2019

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - דברי פתיחה מאת ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין

כ"ו בכסלו תשע"ט

ימי עיון בחנוכה בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל


Jan 14, 2019

פרק ה (1) - המונותאיזם המוסרי של הרמב''ם, מאת הרב ברוך וינטרוב.

בפרק החמישי מן השמונה פרקים הרמב''ם סוטה באופן חד מתורת המוסר ה'סטנדרטית' של דרך האמצע, ומציג תפיסה יהודית...


Jan 13, 2019

המשפחה היהודית 12, מאת הרב בנימין תבורי - חיובי הבעל לאשתו 1