Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 18, 2018

המשפחה היהודית בהלכה 04, מאת הרב בנימין תבורי - גיל הנישואין


Nov 14, 2018

נושא הלכתי בפרשת ויצא - שיעור מצוות צדקה, מאת הרב ישי יסלזון

"עשר אעשרנו לך" - הגמרא לומדת מכאן ש:"המבזבז  אל יבזבז יותר מחומש". בשיעור נדון בפירוש ובמשמעות של דין זה ונסיק ממנו את...


Nov 13, 2018

ענייני ציצית 03: טלית שכולה תכלת, מאת הרב יאיר קאהן


Nov 12, 2018

שמונה פרקים לרמב"ם 03, פרק א' (1): תורת הנפש של הרמב''ם, מאת הרב ברוך וינטרוב


Nov 11, 2018

המשפחה היהודית 03, מאת הרב בנימין תבורי. האם יש חיוב לקדש אישה?