Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 17, 2019

מסילת ישרים 4 - פרק א' (1) - יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, מאת הרב ברוך ויינטרוב

השיעור יעסוק בחשיבות העיסוק בחובת האדם בעולמו, בבירור של תשובת הרמח''ל הראשונית לשאלה זו, ובהצעות...


May 27, 2019

מסילת ישרים 3 - הקדמה (ג), מאת הרב ברוך ויינטרוב

בשיעור זה נסיים את הקדמת הרמח"ל, ונדון בחמשך חלקי עבודת ה' - יראה, הליכה בדרכיו, אהבה, שלמות הלב ושמירת המצוות.


May 20, 2019

מסילת ישרים 2 - הקדמה (ב), מאת הרב ברוך ויינטרוב

השיעור יעסוק בתפיסת הרמח''ל לעומת תפיסת ר' חיים מוולוזין וממשיכי דרכו לגבי השאלה: לימוד תורה ולימוד מוסר - תחרות או השלמה?


May 13, 2019

מסילת ישרים 1 - הקדמה, מאת הרב ברוך ויינטרוב

פתיחה קצרה על הרמח"ל. פתיחת הספר - מהו היחס בין חכמה לחסידות?