Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 24, 2019

המשפחה היהודית 22, מאת הרב בנימין תבורי - כיבוד אב 3


Mar 20, 2019

נושא הלכתי בפרשת צו - ברכת הגומל, מאת הרב ישי יסלזון

כחלק ממערכת הקורבנות בפרשה מופיע גם קרבן התודה, אך רק דיניו מפורטים והעיקא חסר מן הספר, מי מביא את הקרבן ומתי? האם הוא חייב...


Mar 18, 2019

פרק שמיני (המשך) - הכל בידי שמים

כיצד ייתכן שיש בחירה חופשית, אם 'הכל בידי שמים'? מהי 'יראת שמים' ומה היקפה


Mar 17, 2019

לקראת פורים תשע"ט - קיימו וקבלו היהודים, שיעור מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן, הועבר במוצאי שבת ויקרא - זכור ט' אדר ב' (16.3) בבית המדרש בקומה השלישית (שטיבלך), רחוב המצור 9, ירושלים

 


Mar 17, 2019

המשפחה היהודית 21, מאת הרב בנימין תבורי - כיבוד אב 2