Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 17, 2019

סיפורים של הרב עמיטל 1-4, לקראת מלאות 9 שנים לפטירתו של מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל, נתבונן בכמה סיפורים שלו, מאת הרב משה טרגין

1 - החולצה הלבנה
2 - אש בניו יורק ובירושלים
3 - מסיונרים...


Jul 17, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת פנחס - תפילת מוסף, מאת הרב ישי יסלזון

קרבנות המוספים שבפרשתנו יביאו אותנו היום לעסוק בייחודיות של תפילת מוסף על פני תפילות אחרות. בנוסף נעמוד על ההבדל בין...


Jul 10, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת בלק - קריאת שמע שעל המיטה, מאת הרב ישי יסלזון

בברכותיו של בלעם הוא מברכנו, ע"פ רש"י, שנזכה לקרוא קריאת שמע שעל המיטה. מה משמעותה של קריאת שמע זו? למה צריך...


Jul 10, 2019

מסילת ישרים 7 - פרק ב(1) - זהירות וספונטניות, מאת הרב ברוך וינטרוב

האם יראת השם בכלל ומידת הזהירות בפרט עומדים בסתירה לטבעיות החיים?


Jul 8, 2019

'ההשתחוויה בתפילה - למה, מתי ואיך?' שיעור מפי הרב עזרא ביק במסגרת שיעורי הישיבה בחשמונאים. השיעור התקיים בקהילת רמת מודיעים ע"ש גלנווד, רח' מוריה חשמונאים.