Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 20, 2019

מסילת ישרים 2 - הקדמה (ב), מאת הרב ברוך ויינטרוב

השיעור יעסוק בתפיסת הרמח''ל לעומת תפיסת ר' חיים מוולוזין וממשיכי דרכו לגבי השאלה: לימוד תורה ולימוד מוסר - תחרות או השלמה?


May 14, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת בהר - דיני אונאה בימינו, מאת הרב ישי יסלזון

שיטות המסחר ומבנה השוק בימינו לא כל כך דומים לשיטות ולמבנה שהיו נהוגים בזמן הגמרא. השוני הזה מצריך לתרגם את דיני...


May 13, 2019

מסילת ישרים 1 - הקדמה, מאת הרב ברוך ויינטרוב

פתיחה קצרה על הרמח"ל. פתיחת הספר - מהו היחס בין חכמה לחסידות?


May 7, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת אמור - ספירת ימים ושבועות בעומר, מאת הרב ישי יסלזון

היום... ימים שהם... שבועות. כל יום בזמן האחרון אנחנו מונים ימים ושבועות לעומר. בשיעור נברר מדוע אנחנו מונים...


May 7, 2019

הלכות מלכים לרמב"ם - שיעור מיוחד מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרקי משיח בהלכות מלכים לרמב"ם

מוצאי שבת פרשת קדושים תשע"ט, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת...