Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 4, 2019

לקראת שבועות, הועבר שיעור ביום שני כ"ב באייר תשע"ט במסגרת "קרוב אליך", שיעורי הר עציון בבית כנסת הרימון, חשמונאים, מפי הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי, בנושא היחס לנבואה בראי חז"ל


May 30, 2019

שיחתו ליום ירושלים של מו"ר ראש הישיבה הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל שנישאה בבית המדרש בערבו של יום בשנת תשס"ד. בשיחתו עומד הרב על מזמור תהילים קכ"ב- "שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים...


Apr 11, 2019

לקראת פסח - מעשה חמשת החכמים שבהגדה, מאת הרב יעקב מדן

השיעור הועבר בחשמונאים, בו' בניסן תשע"ט


Apr 11, 2019

לקראת פסח - כרפס זה - על שום מה, מאת הרב יאיר קאהן. השיעור הועבר בבבוקר לימוד "אשר בחר בנו", ד' בניסן תשע"ט


Apr 11, 2019

לקראת פסח - קדש ורחץ - נטילת ידיים הראשונה בליל הסדר, מאת ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין. השיעור הועבר בבבוקר לימוד "אשר בחר בנו", ד' בניסן תשע"ט