Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 15, 2018

לקראת חג הפסח תשע"ח - הכרפס, מאת הרב מיכאל אדרעי


Feb 26, 2018

לקראת פורים תשע"ח: "מפוזר ומפורד בין העמים" - רקע היסטורי ומשמעות, שיעור מפי הרב יעקב מדן

ערב הכנה לפורים בגוש דן, יום חמישי ז' באדר תשע"ח, בבית קהילת יחדיו, פתח...


Feb 26, 2018

לקראת פורים תשע"ח: למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני, שיעור מפי הרב אייל ורד

ערב הכנה לפורים בגוש דן, יום חמישי ז' באדר תשע"ח, בבית קהילת יחדיו, פתח...


Feb 26, 2018

לקראת פורים תשע"ח: עד דלא ידע - עד ועד בכלל? שיעור מפי הרב נחמיה רענן

ערב הכנה לפורים בגוש דן, יום חמישי ז' באדר תשע"ח, בבית קהילת יחדיו, פתח...


Feb 21, 2018

משתה, מסים ומה שביניהם - מסע מתחילת המגילה לסופה, מפי הרב משה ליכטנשטיין. שיעור לקראת פורים תשע"ח בסדרת "קרוב אליך" - שיעורי ישיבת הר עציון בחשמונאים. השיעור התקיים בקהילת רמת...