Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 11, 2019

לקראת פסח - מעשה חמשת החכמים שבהגדה, מאת הרב יעקב מדן

השיעור הועבר בחשמונאים, בו' בניסן תשע"ט


Apr 11, 2019

לקראת פסח - כרפס זה - על שום מה, מאת הרב יאיר קאהן. השיעור הועבר בבבוקר לימוד "אשר בחר בנו", ד' בניסן תשע"ט


Apr 11, 2019

לקראת פסח - קדש ורחץ - נטילת ידיים הראשונה בליל הסדר, מאת ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין. השיעור הועבר בבבוקר לימוד "אשר בחר בנו", ד' בניסן תשע"ט


Apr 11, 2019

לקראת פסח - האם שמן קנולה נכלל בגזירת קטניות, מאת הרב זאב וייטמן. השיעור הועבר בבבוקר לימוד "אשר בחר בנו", ד' בניסן תשע"ט


Apr 7, 2019

לקראת פסח - ד' כוסות - הסיפור האמיתי, מאת הרב דניאל שרייבר. השיעור הועבר בערב לימוד, סוף זמן חורף תשע"ז