Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 22, 2019

הסוסים והמנורה ונבואת זכריה, שיעור לקראת חנוכה, מפי הרב יואל בן נון. השיעור הועבר מוצ"ש פרשת וישב, כ"ג בכסלו תש"פ בבית הכנסת 'ראשית דגנך', גבעת הדגן, אפרת. השיעור לרפואת אליאל בן...


Dec 21, 2019

חנוכה מן התורה מנין? שיעור על מלכות בית חשמונאי מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן. השיעור הועבר במוצ"ש וישב תש"פ, כ"ג בכסלו (21.12) בבית המדרש בקומה השלישית ברחוב המצור 9, ירושלים,...


Dec 15, 2019

שילה וירושלים בספר בראשית, שיעור מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן לקראת חנוכה תש"ף. השיעור הועבר בו' בכסלו בקהילת רמת מודיעים ע"ש גלנווד, חשמונאים.


Oct 24, 2019

קש"ת - בעקבות האושפיזין: המבחן האחרון של דוד המלך, מפי הרב אמנון בזק
השיעור הועבר בליל הושענא רבה תש"ף בהיכל שלמה, ירושלים


Oct 19, 2019

קש"ת - "אמונת חכמים ומסורת האבות, בין פרקי אבות לעולמם של בנים". שיעור לזכרו של הרב בנימין תבורי ז"ל, מאת הרב משה ליכטנשטיין. השיעור הועבר בערב לימוד ליל הושענא רבה תש"ף "אמונת חכמים...