Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 8, 2020

לקראת פורים תש"פ, השפעות גומלין - בין מגילת אסתר לספר עזרא ונחמיה, מאת הרב יעקב מדן.

שיעור במחשבה: למסור את הנפש על עקרונות או להציל את היהודים? מחלוקת מרדכי ואסתר. השיעור הועבר...


Mar 8, 2020

לקראת פורים תש"פ - הלכה - פורים כיום טוב? שיעור בהלכה: שמחה ומשתה, משלוח מנות ומתנות לאביונים, מאת הרב יעקב מדן

השיעור הועבר מוצ"ש תצווה-זכור תש"פ, בבית המדרש בקומה השלישית ברחוב...


Dec 22, 2019

הסוסים והמנורה ונבואת זכריה, שיעור לקראת חנוכה, מפי הרב יואל בן נון. השיעור הועבר מוצ"ש פרשת וישב, כ"ג בכסלו תש"פ בבית הכנסת 'ראשית דגנך', גבעת הדגן, אפרת. השיעור לרפואת אליאל בן...


Dec 21, 2019

חנוכה מן התורה מנין? שיעור על מלכות בית חשמונאי מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן. השיעור הועבר במוצ"ש וישב תש"פ, כ"ג בכסלו (21.12) בבית המדרש בקומה השלישית ברחוב המצור 9, ירושלים,...


Dec 15, 2019

שילה וירושלים בספר בראשית, שיעור מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן לקראת חנוכה תש"ף. השיעור הועבר בו' בכסלו בקהילת רמת מודיעים ע"ש גלנווד, חשמונאים.