Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 11, 2023

הארות לתפילות הימים הנוראים מאת רבני הישיבה

אשר אומץ | הרב אמנון בזק
פיוט מיוחד נאמר בישיבת הר עציון בימים הנוראים המדגיש את הפער בין קרוצי חומר לקב"ה. מהיכן הביא הרב עמיטל את הניגון המיוחד ואיזה קשר עמוק יש בין מנגינת הערש ששרו במקור ביידיש לפיוט

זכרונות | הרב יעקב מדן
כיצד ברכת זכרונות ושופרות שקולה כנגד עבודת ה' מאהבה ומיראה?

עוקד והנעקד והמזבח | הרב ברוך גיגי
נהגו, בקהילות רבות, לומר את הפיוט 'עוקד הנעקד והמזבח' לפני תקיעת שופר. עיון בבית הראשון ובבית החותם שופך אור על עקידת יצחק

כל העמים תקעו כף (תהילים מ"ז) | הרב אוריה דור
מדוע אנו אומרים את מזמור מ"ז רגע לפני התקיעות ומה הבקשה הטמונה במזמור זה בראש השנה?

ונאמר | הרב אסי בלנק
שוב פעם שרים "ונאמר"? כיצד ניתן ללמד זכות על החזן ומה העומק של שיר המעבר הזה...

ובכן תן פחדך | הרב יאיר קאהן
בתפילת ובכן תן פחדך אנו מדגישים את פן היראה בקבלת עול מלכות שמיים היכן מודגש פן האהבה בתפילה?

מלכויות | הרב משה טרגין
האם מלכויות היא ברכה העומדת בפני עצמה? מה אנו מבקשים בתפילה זו בכל שנה ובשנה זו בפרט.

המלך הקדוש | הרב ישי יסלזון
מה טיבם ואופיים של התוספות הנאמרות בין ראש השנה ליום הכיפורים? ומה ההבדל בין אמירת 'הא-ל' לאמירת 'המלך'

עלינו לשבח | הרב שלמה ברין

מלכויות, זכרונות ושופרות - בין הכללי לפרטי | הרב משה ליכטנשטיין

ועקדת יצחק לא ברחמים תזכור | הרב משה ליכטנשטיין