Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 28, 2013

לקראת חג הפסח: שואלים ודורשים שלושים יום, ממתי חל החיוב לבדוק את הבית מחמץ


Feb 20, 2013

הכל הולך אחר החיתום - קריאה במגילת אסתר פרק י, מאת ד"ר יונתן גרוסמן, מחבר הספר: אסתר - מגילת סתרים


Feb 20, 2013

רגישות וקריצה: מגילת אסתר והתחדשות הפרשנות, מאת הרב איתמר אלדר, ראש בית מדרש "לתורה ולחיים" בכפר בתיה. השיעור הועבר בערב השקה של ספר "אסתר" מאת הרב יונתן גרוסמן, בד' באדר תשע"ג,...


Feb 20, 2013

לקראת פורים: עיירות ומוקפות חומה, מאת הרב יאיר קאהן


Feb 14, 2013

לקראת פורים: מצות קריאת מגילה, מאת הרב יאיר קאהן