Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 31, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 24: "אות כ"ט - עולם-עולם, את סודך איני יודע", מפי הרב אורי יעקב בירן

מהו הסוד הגדול ביותר בעולם?

האדמו"ר מודה שאינו מסוגל להגיע למדרגה עליה...


Mar 29, 2021

פרשה דיגיטלית 25: פסח - שחורה אני וקופסא, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם בנות ירושלים תוקפות את הרעיה במודל הקופסא השחורה?

בשיעור זה נדון על הביטוי המוכר 'שחורה אני...


Mar 25, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 23: אות כ"ח - "אליו יתברך אשר למעלה מהם הסתכלת ונפחדת", מפי הרב אורי יעקב בירן

מדוע האדם מפחד להתפלל?

האדמו"ר מציג שתי אפשרויות של מפגש עם...


Mar 25, 2021

הלכות שביעית 23: הפסד פירות שביעית, מאת הרב ישי יסלזון

איך מאכילים תולעי משי בשמיטה?

כמו בדברים אחרים שיש בהם קדושה גם על פירות שביעית אנחנו מצווים שלא להפסידם. השבוע נעמיק באיסור...


Mar 20, 2021

פרשה דיגיטלית 24: צו - אש שתמיד מתוזמנת, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם אש התמיד מתוזמנת היטב?

בשיעור זה נדון על אודות אש התמיד, והמצוות והאיסורים הקשורים אליה. לאחר...