Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 28, 2022

הלכות מזוזה #6 - תשמישי ביזיון ותשמישי קדושה, מאת הרב ישי יסלזון

על חיוב מזוזה בחדר כביסה, בית כנסת ובית מדרש.

השבוע נעסוק בשני סוגי תשמישים שפוטרים ממזוזה - תשמיש ביזיון...


Jun 22, 2022

הלכות מזוזה #5 - שימושי הבית המחייבים במזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

כיצד מוגדרים 'מגורים' בבית לעניין מזוזה?

השבוע נמשיך בהגדרת הבית החייב במזוזה, אך נתמקד בשימושים להם מיועד הבית....


Jun 15, 2022

הלכות מזוזה #4 - הגדרת בית לעניין מזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

חדר מזוודות קטן חייב במזוזה?

מצוות מזוזה כרוכה בקשר ישיר ליחידת ה'בית'. איך מגדירים בית לדינים אלו? מה הגודל של חדר בשביל...


Jun 8, 2022

הלכות מזוזה #3 - מגורים בבית ללא מזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

האם מותר לגור בבית בלי מזוזה?

השבוע נעסוק ביחס בין המגורים לבית לבין מצוות המזוזה - נדון האם יש לראות את מצוות המזוזה...


May 31, 2022

הלכות מזוזה #2 - חובת הבית או חובת האדם, מאת הרב ישי יסלזון

שוכר ומשכיר - מי חייב לקבוע מזוזה?

מצוות מזוזה היא מצווה בה נפגשים האדם וביתו - האדם מצוה לעשות את המצווה אך היא מתקיימת...