Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Aug 19, 2022

הלכות מזוזה #12 - בדיקת המזוזה והסרת מזוזות במעבר דירה, מאת הרב ישי יסלזון

מה עושים עם המזוזות כשעוברים דירה?

נסיים בשתי הלכות פחות מוכרות, אך יחסית מעשיות בדיני מזוזה....


Aug 5, 2022

הלכות מזוזה #11 - ברכת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

ברכת מזוזה - על קביעתה או מציאותה?

לא פעם מתעוררות אצלנו שאלות על ברכת המזוזה - האם צריך לברך כשמחליפים למזוזה יפה יותר? או...


Jul 27, 2022

הלכות מזוזה #10 - אופן קביעת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

באיזה גובה לקבוע את המזוזה?

השבוע נמשיך במקום בו יש לקבוע את המזוזה, נדבר על גובהה של המזוזה ועל צורת הנחתה.  נסביר מדוע בחלק...


Jul 21, 2022

הלכות מזוזה #9 - מקום קביעת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

איך נדע באיזה צד לקבוע את המזוזה?

השבוע נתחיל את הדיון במקום בתוך הפתח בו יש לקבוע את המזוזה, נדון כיצד מגדירים את 'ימין' הפתח...


Jul 13, 2022

הלכות מזוזה #8 - הפתח החייב במזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

מעבר בין הסלון למסדרון - חייב במזוזה?

לאחר שביררנו את גדרי הבית החייב במזוזה, נעבוק כעת בדיני הפתח. ננסה לברר מהם המזוזות...