Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 19, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 08 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרק א' הלכה ו'

מוצ"ש "כי תשא", כ' באדר (18.3), בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים
ואין מעמידין מלך ולא כוהן גדול--לא גרע, ולא ספר, ולא...


Mar 8, 2017

יום שני ח' באדר תשע"ז בבית הכנסת זכור לאברהם, גבעת שמואל
השיעורים לעילוי נשמת מרדכי בן אלכסנדר סנדר שוב ז"ל וגבריאל בן בנימין וינשטוק ז"ל


Mar 5, 2017

שיעור מיוחד לקראת פורים: גבול ההלכה והמקרא, פורים לפרזים ופורים למוקפים, מדוע שני פורים? מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

השיעור הועבר במוצאי שבת פרשת תרומה, ו' באדר תשע"ז בבית המדרש...


Mar 5, 2017

ישועה בגלות - שתדלנות מול מלחמה, מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

שיעור זה הועבר ביום חמישי ד' באדר תשע"ז בבית הכנסת הרימון, חשמונאים