Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 27, 2012

שמונה עשרה #4, מאת הרב עזרא ביק - גבורות


Feb 23, 2012

דיני ממונות #10, מאת הרב מיכאל אדרעי - דיני שכנות חלק ב - הגבלות על דיירים בבית משותף


Feb 21, 2012

שמונה עשרה #3, מאת הרב עזרא ביק - ברכת אבות חלק ב


Feb 19, 2012

רב שיח בשאלה: כיצד פגש שאול את דוד? על דרכים בפרשנות המקרא - בהשתתפות ראש הישיבה הרב יעקב מדן, הרב אמנון בזק והרב ישראל רוזן. מנחה: אביעד פ"ח. תחת חסות רבבה - תכנית העשרה תורנית ע"ש...


Feb 15, 2012

פרשת משפטים, מאת הרב זאב וייטמן