Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 28, 2022

הלכות כשרות 6:  ניקור, חלב וגיד הנשה, מאת הרב ישי יסלזון

איזה חלק מהבהמה אוכלים?

השבוע נלמד על חלקים שאסורים באכילה מהבהמה - חלבים וגיד הנשה. נלמד מהו ניקור ומניין מגיע המנהג לוותר...


Nov 24, 2022

רמב"ן על התורה 6 | תולדות | הרב מיכאל אדרעי

כיצד מפרש הרמב"ן את הפסוק "אברהם הוליד את יצחק", ומה פרשנותם של הרמב"ן והאבן-עזרא לדמותם של עשיו ויעקב.


Nov 22, 2022

הלכות כשרות 5:  דיני טריפות ב - הטריפות המצויות בימינו, מאת הרב ישי יסלזון

בשיעור זה נסקור את סוגי הטריפות להם חוששים בימינו. נלמד מה הבעיתיות בכל אחת מהן וכיצד ניתן לבודקן. נסביר...


Nov 17, 2022

רמב"ן על התורה 5 | חיי שרה | הרב מיכאל אדרעי

 


Nov 14, 2022

הלכות כשרות 4:  דיני טריפות - א, מאת הרב ישי יסלזון

טריפה ויכולה לחיות, יש דבר כזה?

השבוע נתחיל את העיסוק בהלכות טריפות. ננסה לעמוד על מהות איסור אכילת טריפה ולהבין כיצד הגדרים...