Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 28, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 30 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, הקריאה לשלום בעת מלחמה

פרק ו' א-ג, אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלום.

מוצאי שבת פרשת נשא תשע"ח, בבית המדרש מעל...


May 22, 2018

גיור מנקודת מבט נשית, שיעור מפי הרב יעקב מדן לקראת חג השבועות תשע"ח. הועבר בערב לימוד בקהילת מנורת אבנר, מודיעין, בג' בסיון תשע"ח. השיעור לעילוי נשמת חוה ליפשיץ ז"ל (אמם של צביקה...


May 15, 2018

שיחה לחג השבועות - יפתח לבנו בתורתו, מפי מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל


May 12, 2018

שיחה ליום ירושלים תשע"ח מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי


May 12, 2018

מלחמת ששת הימים בהגותו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל, שיעור מפי הרב משה טרגין