Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 30, 2019

מסילת ישרים 6 - פרק א(3) - שכר מצוות בעולם הזה, מאת הרב ברוך וינטרוב

בסיום הפרק חזור הרמח''ל לנושא היחס בין העולם הזה לעולם הבא, ומדגיש כי העולם הזה אינו אלא נסיון. נראה כמה מהשורשים...


Jun 26, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת קרח - חיוב מזוזה בבית כנסת, מאת הרב ישי יסלזון

קרח טוען שבית מלא ספרים פטור ממזוזה ואילו משה מחייבו. ננסה לעמוד על שורשי הפטור של בית הכנסת ממזוזה ולהבין למה...


Jun 24, 2019

מסילת ישרים 5 - פרק א (2) - העולם הזה לעומת העולם הבא, מאת הרב ברוך וינטרוב

תקציר: נעיין במקורות חז"ל שמביא הרמח"ל על מנת להוכיח שהעולם הבא חשוב יותר מן העולם הזה, באופנים בהם פורשו...


Jun 19, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת שלח - הפרשות חלה קבוצתיות, מאת הרב ישי יסלזון

"הפרשת חלה לרפואת... להצלחת... לזיווג...". פעמים רבות נהגו ישראל קדושים לארגן קבוצות שמקיימות יחד את מצוות הפרשת...


Jun 17, 2019

מסילת ישרים 4 - פרק א' (1) - יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, מאת הרב ברוך וינטרוב

השיעור יעסוק בחשיבות העיסוק בחובת האדם בעולמו, בבירור של תשובת הרמח''ל הראשונית לשאלה זו, ובהצעות...