Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 25, 2019

"מלך על כל הארץ" - גילוי מלכות ה' בעולם, שיעור מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי. השיעור הועבר במסגרת משמר שיעורי של מחזור כ"ה, י"ט באלול תשע"ט.


Sep 22, 2019

י"ג מידות הרחמים- תפילתו של הקב"ה/ תיאור המידות, שיעור מפי הרב משה טרגין


Sep 17, 2018

עבודת יום הכיפורים, שיעור מפי הרב עזרא ביק. השיעור הועבר ביום לימוד עשרת ימי תשובה תשע"ח


Sep 17, 2018

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שיעור מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי. השיעור הועבר ביום הלימוד בעשרת ימי תשובה תשע"ח.


Oct 18, 2017

יום לימוד עשי"ת תשע"ח: מצוות האכילה בערב יום כיפור, מאת הרב נחמיה רענן

השיעור הועבר במסגרת יום הלימוד של עשרת ימי תשובה, ח' בתשרי תשע"ח. השיעורים הוקדשו לע"נ ר' מרדכי דוד כ"ץ ז"ל