Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Aug 15, 2011

ירושלים בתנ"ך #12, מאת הרב יצחק לוי - שלמה המלך, בית המלך ובית השם


Aug 15, 2011

ירושלים בתנ"ך #11, מאת הרב יצחק לוי - בחירת דוד בירושלים


Aug 2, 2011

ירושלים בתנ"ך #10, מאת הרב יצחק לוי - העקידה והמולך, הר המוריה והר סיני


Jul 26, 2011

ירושלים בתנ"ך #09, מאת הרב יצחק לוי - המשך ענין זהותו של הר המוריה ומהותו, בחירת הקרבן ומקום ההקרבה


Jul 19, 2011

ירושלים בתנ"ך #08, מאת הרב יצחק לוי - שמו וזיהויו של הר המוריה