Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 29, 2023

רמב"ן על התורה 33 | בלק, מאת הרב מיכאל אדרעי


Jun 29, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 15 

הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.


Jun 22, 2023

רמב"ן על התורה 32 | חקת, מאת הרב מיכאל אדרעי


Jun 22, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 14 

הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.


Jun 15, 2023

רמב"ן על התורה 31 | קרח, מאת הרב מיכאל אדרעי