Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 30, 2021

הלכות שביעית 36: בשמיטת כספים - הגדרת המצווה, מאת הרב ישי יסלזון

מי משמט? האדם או השנה?

בשיעור הפותח את עיסוקנו בשמיטת כספים נעמוד על המצוות השונות הכלולות השמיטה זו, על טעמיהן ועל...


Jun 26, 2021

פרשה דיגיטלית 39: פנחס - התאמת יתר ותת התאמה של מנהיג, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם המודל אותו משה מנסה לייצר למנהיג העתידי סובל מהתאמת יתר?

בשיעור זה נתמקד במנהיג...


Jun 24, 2021

הלכות שביעית 35: ביעור פירות שביעית, מאת הרב ישי יסלזון

ביעור שביעית - כחמץ או כמעשרות?

לאחר אכילת פירות השמיטה, כאשר הם כלים מן השדה אנחנו מחוייבים לבער אותם מן הבית. מה טיבו של...


Jun 19, 2021

פרשה דיגיטלית 38: בלק - בלעם ומקרה קצה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם בלעם ניסה למצוא מקרה קצה בעם ישראל?

בשיעור זה נסקור שתי שיטות מרכזיות בפרשנות הביטוי 'קצה העם'...


Jun 16, 2021

הלכות שביעית 34: גבולות הארץ - גאוגרפיה ומעשה, מאת הרב ישי יסלזון

ביקור באילת - טיול נחמד או יציאה לחו"ל?

בשיעור זה נמשיך את העיסוק בגבולות הארץ. השיעור יתמקד בזיהוי הגאוגרפי של...