Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 30, 2020

נושאים הלכתיים בחג הסוכות - בענין אכילה בליל ראשון, מאת הרב ישי יסלזון

אופי מיוחד יש לאכילה בסוכה בלילה הראשון. על המיוחדות שבחובה זו והדינים המיוחדים הנגזרים ממנה נעמוד...


Sep 24, 2020

שעיר המשתלח - חידה ופתרונה, מפי הרב אוריאל עיטם

השיעור הועבר בימי העיון בתנ"ך של מכללת הרצוג -  תשע"ח. 

מצוות הגורל בין השעירים והדינים הנוגעים לכל אחד מהם חריגים וייחודיים כמו...


Sep 22, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת האזינו - ברוך הוא וברוך שמו, מאת הרב ישי יסלזון

בחזרת הש"ץ חלקנו עונים ברוך הוא וברוך שמו לאחר הזכרת שם שמיים בברכות החזן ויש שדווקא נמנעים מכך. בשיעור נעמוד...


Sep 21, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 47 - פרשת האזינו - הקשר הראשוני, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

שירת האזינו מציגה מודל אחר לקשר בין ה' לעם ישראל. קשר ראשוני ובסיסי יותר, שנשמר תמיד, גם כאשר...


Sep 9, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת נצבים-וילך - ילדים בתפילה, מאת הרב ישי יסלזון

דרך עיון בחובת הבאת הקטנים למעמד ההקהל, ננסה לבחון את שאלת הבאת  ילדים קטנים לבית הכנסת - מדוע יש עניין להביאם?...