Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 28, 2021

פרשה דיגיטלית 21: כי תשא - לוחות אבן ומכונת טיורינג, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם אפשר למדל את לוחות הברית לפי מכונת טיורינג?

בשיעור זה נדון בתכונת ה'אבן' של לוחות...


Feb 26, 2021

הבזקים על הפרשה

רעיונות לפרשת תצווה - על בסיס ראשונים, אחרונים, מדרש, מוסר והלכה, מפי הרב דוד גוטליב

החיזוק של ה' למשה
הירושה של משה רבינו
התורה, האור של חיינו


Feb 24, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 18: כי ירא אלוקים אתה, מפי הרב עזרא ביק

העקידה מעידה על מדת יראת אלוקים ולא מדת אהבת אלוקים. למה? הסבר של השפת אמת יעזור לנו להבין.


Feb 24, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 19: כ"ב-כ"ד - "צייר בעצמך - שאתה צדיק", מפי הרב אורי יעקב בירן

איך אפשר לקפוץ מעבר למדרגה הרוחנית שלי?

באותיות כ"ב ו-כ"ד מציע האדמו"ר שתי עצות...


Feb 23, 2021

הלכות שביעית 19: הגדרת יבול שביעית, מאת הרב ישי יסלזון

מה הופך פרי לפרי קדוש?

ליבול השמיטה יש קדושה מיוחדת המכריחה התנהגות מסויימת עם היבול. לפני שנגיע לדינים השונים היוצאים מכך...