Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 24, 2019

מסילת ישרים 8 - פרק ב(2), מאת הרב ברוך וינטרוב

על חשיבות ההתבוננות במעשיו של אדם. וכן – באלו דרכים עוזר הקב"ה לחוזר בתשובה?


Jul 10, 2019

מסילת ישרים 7 - פרק ב(1) - זהירות וספונטניות, מאת הרב ברוך וינטרוב

האם יראת השם בכלל ומידת הזהירות בפרט עומדים בסתירה לטבעיות החיים?


Jun 30, 2019

מסילת ישרים 6 - פרק א(3) - שכר מצוות בעולם הזה, מאת הרב ברוך וינטרוב

בסיום הפרק חזור הרמח''ל לנושא היחס בין העולם הזה לעולם הבא, ומדגיש כי העולם הזה אינו אלא נסיון. נראה כמה מהשורשים...


Jun 24, 2019

מסילת ישרים 5 - פרק א (2) - העולם הזה לעומת העולם הבא, מאת הרב ברוך וינטרוב

תקציר: נעיין במקורות חז"ל שמביא הרמח"ל על מנת להוכיח שהעולם הבא חשוב יותר מן העולם הזה, באופנים בהם פורשו...


Jun 17, 2019

מסילת ישרים 4 - פרק א' (1) - יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, מאת הרב ברוך וינטרוב

השיעור יעסוק בחשיבות העיסוק בחובת האדם בעולמו, בבירור של תשובת הרמח''ל הראשונית לשאלה זו, ובהצעות...