Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 29, 2021

פרשה דיגיטלית 35: שלח - שליחת המרגלים לאיסוף מודיעין, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה המשותף בין המרגלים לתוקף בעולם הסייבר?

בשיעור זה נעמוד על מספר נקודות הקשורות...


May 27, 2021

קש"ת - חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 26: אספקלריא דלא נהרא, מפי הרב עזרא ביק

גישת המי שילוח לניסיון העקידה: מה לעשות כשלא יודעים מה רוצה ה'


May 27, 2021

הלכות שביעית 31: אוצר בית דין, מאת הרב ישי יסלזון

הכירו: אוצר בית דין, מקורות יתרונות וחסרונות.

השבוע נתחיל לעסוק בפתרונות הנהוגים היום בשוק לשנת השמיטה. נסביר מהו אוצא בית דין,...


May 22, 2021

פרשה דיגיטלית 34: בהעלותך - יתרו כבודק תוכנה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם יתרו קבל הצעה ממשה לשמש כבודק תוכנה?

בשיעור זה נעסוק בביטוי 'והיית לנו לעיניים' על...


May 20, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 25: אל תעש לו מאומה, מפי הרב עזרא ביק

האם אהבת ה' מבטלת אהבת הבן או את המחויבות לצדק - דעת הרב קוק