Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 3, 2021

קש"ת - חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 27: ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, מפי הרב עזרא ביק

מהיכן בא, מהר המוריה ומתה שרה מאותו צער.

המדרש טוען שתגובת שרה לעקידה היתה מיתה. למה שרה...


May 27, 2021

קש"ת - חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 26: אספקלריא דלא נהרא, מפי הרב עזרא ביק

גישת המי שילוח לניסיון העקידה: מה לעשות כשלא יודעים מה רוצה ה'


May 20, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 25: אל תעש לו מאומה, מפי הרב עזרא ביק

האם אהבת ה' מבטלת אהבת הבן או את המחויבות לצדק - דעת הרב קוק


May 13, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 24: העקידה: האם אהב אברהם אבינו את יצחק בזמן העקידה?, מפי הרב עזרא ביק

האם אהבת ה' היא אקסקלוסיבית? מה הערך של העולם, של משפחה, של ההקשרים של חיינו,...


May 6, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 23: העקידה: לא ציווי אלא בקשה, מפי הרב עזרא ביק

שיטת הר"ן שאין אברהם חייב לעקוד את בנו לפי הדין, אלא הוא בוחר לעשות כן מאהבה, כיון שהוא יודע שזה חפץ...