Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 13, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 24: העקידה: האם אהב אברהם אבינו את יצחק בזמן העקידה?, מפי הרב עזרא ביק

האם אהבת ה' היא אקסקלוסיבית? מה הערך של העולם, של משפחה, של ההקשרים של חיינו,...


May 6, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 23: העקידה: לא ציווי אלא בקשה, מפי הרב עזרא ביק

שיטת הר"ן שאין אברהם חייב לעקוד את בנו לפי הדין, אלא הוא בוחר לעשות כן מאהבה, כיון שהוא יודע שזה חפץ...


Apr 28, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 22: העקידה: עולם של טבע ועולם של נס, מפי הרב עזרא ביק

מה המשמעות לניסים בחיי היהודי? האם אנחנו שואפים לחוות ניסים?


Mar 18, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 21: שיטת האברבנל: יצחק כמטרת העקדה, מפי הרב עזרא ביק

הריגת הגוף כדי להטביע את עליונות השכל על הגוף


Mar 12, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 20: עיניו יורדות דמעות, מפי הרב עזרא ביק

הסתירה בין האמת של אברהם לבין האמת שנאמרה לו בנבואה, והסתירה בין האמת האמיתית לבין המצווה על אברהם. אמר...