Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 26, 2023

רמב"ן על התורה 37 | ואתחנן, מאת הרב מיכאל אדרעי


Jul 20, 2023

רמב"ן על התורה 36 | דברים, מאת הרב מיכאל אדרעי


Jul 20, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 18 

הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.


Jul 19, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 17 

הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.


Jul 15, 2023

לכבוד ערב זיכרון לדמותו וזכרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל מוצ"ש מטות מסעי, כ"ז בתמוז (15.7)