Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 28, 2022

הלכות מזוזה #6 - תשמישי ביזיון ותשמישי קדושה, מאת הרב ישי יסלזון

על חיוב מזוזה בחדר כביסה, בית כנסת ובית מדרש.

השבוע נעסוק בשני סוגי תשמישים שפוטרים ממזוזה - תשמיש ביזיון...


Jun 28, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 42 חקת - שבירת לולאות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין נס נחלי ארנון לבין זקיף בסוף מחרוזת?

בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת...


Jun 22, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 41 קרח - התמדה תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין שמירת תמונה של מערכת ההפעלה לבין המחתה שהעביר אהרן במחנה?

בשיעור זה נלמד...


Jun 22, 2022

הלכות מזוזה #5 - שימושי הבית המחייבים במזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

כיצד מוגדרים 'מגורים' בבית לעניין מזוזה?

השבוע נמשיך בהגדרת הבית החייב במזוזה, אך נתמקד בשימושים להם מיועד הבית....


Jun 15, 2022

הלכות מזוזה #4 - הגדרת בית לעניין מזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

חדר מזוודות קטן חייב במזוזה?

מצוות מזוזה כרוכה בקשר ישיר ליחידת ה'בית'. איך מגדירים בית לדינים אלו? מה הגודל של חדר בשביל...