Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 22, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 41 קרח - התמדה תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין שמירת תמונה של מערכת ההפעלה לבין המחתה שהעביר אהרן במחנה?

בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת שבת אודות מעמד הר סיני והמתנות שניתנו למשה מהמלאכים. לאחר מכן, נלמד אודות התמדה דיגיטלית. נקשר את שני התחומים דרך משמעות ההתמדה של התורה בידי המלאכים, וכן ההתמדה במעבר הקטורת במחנה על ידי אהרן אל מול להבדיל ההתמדה של נתונים במערכת ההפעלה.