Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 24, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 18: כי ירא אלוקים אתה, מפי הרב עזרא ביק

העקידה מעידה על מדת יראת אלוקים ולא מדת אהבת אלוקים. למה? הסבר של השפת אמת יעזור לנו להבין.


Feb 24, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 19: כ"ב-כ"ד - "צייר בעצמך - שאתה צדיק", מפי הרב אורי יעקב בירן

איך אפשר לקפוץ מעבר למדרגה הרוחנית שלי?

באותיות כ"ב ו-כ"ד מציע האדמו"ר שתי עצות...


Feb 20, 2021

פרשה דיגיטלית 20: תצוה - חושן וAI, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם חושן מכפר על קלקול הדין ע"י AI?

בשיעור זה נעסוק ב'משפטיות' של חושן המשפט. לאחר מכן, נכיר את נושא השופטים...


Feb 17, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 17: ניסיון: אחרי המעשים הולך הלב, מפי הרב עזרא ביק

ר' חסדאי קרסקס מסביר את הניסיון ככח המניע את האדם להתפתח, להשלים את מידותיו


Feb 17, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 18: אות כ' - להיות גיבור בעצם, מפי הרב אורי יעקב בירן

מה הדבר שעורר אימה באדמו"ר מפיאסצ'נה?

באות כ' דן האדמו"ר מפיאסצ'נה באותה תופעה בה דן...