Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 30, 2013

פרשת ראה, שילוח עבדים ויציאת עבדים, השיעור נכתב על ידי הרב יונתן גרוסמן


Jul 21, 2013

פרשת עקב - ברית אהבה בין ה' וישראל


Jul 21, 2013

פרשת ואתחנן - עשרת הדברים, השיעור נכתב על ידי הרב יונתן גרוסמן


Jul 11, 2013

קידוש ה' בציבור, שיעור על ידי הרב עזרא ביק באזכרה לרב עמיטל זצ"ל במלאות 3 שנים לפטירותו

דברים מפי הרב בני להמן אודות מו"ר הרב עציטל זצ"ל

לימוד משניות


Jul 8, 2013

פרשת דברים, מינוי שופטים ושליחת מרגלים, השיעור נכתב על ידי הרב יונתן גרוסמן