Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 30, 2011

קדושת בית הכנסת #06, מאת הרב ברוך גיגי - הפיכת מסגד/כנסיה לבית כנסת


Jun 28, 2011

ירושלים בתנ"ך #05, מאת הרב יצחק לוי - הגדרת צדק והקשר בין מלכות לצדק


Jun 28, 2011

אדם וביתו #21, מאת הרב עמיחי גורדין


Jun 27, 2011

במלואות 12 חודש לפטירתו של הרב עמיטל זצ"ל #03, שיעור שהועבר קיץ שעבר באזכרה במורשת, מאת הרב אלי בלום. המנחה: אלן ווקר


Jun 27, 2011

במלואות 12 חודש לפטירתו של הרב עמיטל זצ"ל #02, שיעור שהועבר קיץ שעבר באזכרה במורשת, מאת הרב שמואל דוד. המנחה: אלן ווקר