Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 24, 2022

רמב"ן על התורה 6 | תולדות | הרב מיכאל אדרעי

כיצד מפרש הרמב"ן את הפסוק "אברהם הוליד את יצחק", ומה פרשנותם של הרמב"ן והאבן-עזרא לדמותם של עשיו ויעקב.


Nov 17, 2022

רמב"ן על התורה 5 | חיי שרה | הרב מיכאל אדרעי

 


Nov 10, 2022

רמב"ן על התורה 4 | וירא | סיפור המלאכים מאת הרב מיכאל אדרעי

מחלוקת רמב"ם-רמב"ן בסיפור המלאכים


Nov 3, 2022

רמב"ן על התורה 3 | לך לך | ייחודו של אברהם מאת הרב מיכאל אדרעי

מה פשר עזיבת חרן לאור כשדים והאתגרים בעזיבת ארץ מולדת? מה ייחודו של אברהם?


Oct 27, 2022

רמב"ן על התורה 2 | נח | והנני משחיתם את הארץ מאת הרב מיכאל אדרעי

"והנני משחיתם את הארץ"- כיצד הרמב"ן מסביר את האתגר הלשוני בפסוק זה? כיצד מפרש הרמב"ן את הפער בפסוקים בין...