Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 29, 2017

ויחזק ה' את לב פרעה - האם יש לנו בחירה חפשית מלאה?, מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

שיעור זה הועבר ביום חמישי כ"ח בטבת תשע"ז בבית הכנסת הרימון, חשמונאים


Jan 29, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 06 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מלכות משה ויהושע פרק א' הלכה ד'

השיעור הועבר במוצ"ש "וארא", א' בשבט (28.1), תשע"ז בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים...


Jan 24, 2017

מבט על פרשת וארא + אקטואליה, יחסינו לרפורמים

חלק שני של ערב העיון בגבעת שמואל, מפי הרב יעקב מדן

יום שני כ"ה בטבת תשע"ז בבית הכנסת זכור לאברהם, גבעת שמואל
השיעורים לעילוי נשמת מרדכי...


Jan 24, 2017

מתוך סדרת שיעורים בנושא חמש מגילות, מפי הרב יעקב מדן

שיעור הראשון - מגילת קהלת

יום שני כ"ה בטבת תשע"ז בבית הכנסת זכור לאברהם, גבעת שמואל
השיעורים לעילוי נשמת מרדכי בן אלכסנדר סנדר...


Jan 23, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 05 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

"מלכות ישראל - מאת ה' או מאת העם"

השיעור הועבר במוצאי שבת פרשת שמות, כג בטבת תשע"ז בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ...