Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 30, 2014

 יסודות הלכתיים בתפילת שחרית 1, הקדמה - סוגי הברכות השונים, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נעיין בחלוקתו של הרמב"ם את הברכות השונות לשלש קבוצות - נהנין, הודאה ומצווות. נבחן חלק...


Oct 30, 2014

פרשת לך לך, סיפור שרי והגר, השיעור נכתב על ידי הרב עזרא ביק


Oct 28, 2014

המצוה השבועית - לך לך, ארץ ישראל - ירושה מאבותינו, מאת הרב יאיר קאהן


Oct 23, 2014

המצוה השבועית - נח, באיזו לשון נתנה התורה, מאת הרב יאיר קאהן


Oct 23, 2014

פרשת נח, אחדות ואינדיבידואליזם, השיעור נכתב על ידי הרב עזרא ביק