Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 1, 2020

הלכות מלכים לרמב"ם - שבע מצוות בני נח וגר תושב, פרק ח הלכות י-יא, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת תרומה ד' באדר תש"פ (29.2.20) סדרת שיעורים של ראש הישיבה הרב יעקב מדן בהלכות...


Feb 8, 2020

הלכות מלכים לרמב"ם - אשת יפת תואר (ו), פרק ח הלכות ח-י: מתי תינוק צריך גיור? ''זרע ישראל''. האם חובה להכריח גויים לקיים 7 מצוות בני נח?, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת בשלח...


Jan 28, 2020

הלכות מלכים לרמב"ם - אשת יפת תואר (ה), גלגול 12 חודש באשת יפת תואר ועבדים, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

שימו לב: נלמד הלכה ז השבוע, הלכות ה-ו בפעם הבאה

מוצאי שבת פרשת וארא כח בטבת תש"ף...


Jan 28, 2020

הלכות מלכים לרמב"ם - אשת יפת תואר (ד), מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת ויחי יד בטבת תש"ף (11.01.20) סדרת שיעוריו של ראש הישיבה הרב יעקב מדן בהלכות מלכים לרמב"ם. 

 


Dec 15, 2019

הלכות מלכים לרמב"ם - אשת יפת תואר (3), מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת וישלח טז' בכסלו תש"ף (14.12.19) סדרת שיעוריו של ראש הישיבה הרב יעקב מדן בהלכות מלכים לרמב"ם. השיעור...