Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 25, 2018

הוגנות, יעילות כלכלית וצדק חלוקתי בדיני נזיקין, שיעור מיוחד לסוף זמן חורף תשע"ח מפי הרב שמואל שמעוני


Mar 25, 2018

יישום מעשי של דיני נזיקין, שיעור מיוחד לסוף זמן חורף תשע"ח, מפי הרב ניר ורגון, בוגר הישיבה מחזור כ"ה ועמית במיזם צהר לחקיקה, רב קהילת רמת שלום, ודיין בבי”ד ארץ חמדה גזית


Mar 15, 2018

לקראת חג הפסח תשע"ח - הכרפס, מאת הרב מיכאל אדרעי


Mar 11, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 26 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, מצוה: לזכור מה שעשה לנו עמלק

רמב"ם פרק ה: ו-יב

מוצאי שבת פרשת ויקהל פקודי כג' באדר תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים