Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 16, 2020

על בריאת העולם ואמונה, מפי הרב יהודה עמיטל זצ"ל

אני לא מבין מכל פרשת בראשית שום מילה, לא תוהו, לא בוהו, אני מבין רק דבר אחד, כל מה שעשה, הקב"ה עשה.

מתוך שיחה לתלמידי שנה א' בני חול,...


Sep 5, 2018

על ראשית השנה, שיעור מפי הרב יואל בן נון. אחד בחודש השביעי, יום תרועה, יום הזיכרון - איפה ראש השנה?


Sep 5, 2018

לקראת ליל ראשון של סליחות אלול תשע"ח - חמול על מעשיך ותשמח במעשיך, שיחה מפי הרבנית אסתי רוזנברג, ראש בית מדרש לנשים מגדל עוז


Sep 28, 2017

לחיות במתח רוחני, שיחה מאת הרב משה ליכטנשטיין

 


Sep 28, 2017

הקושי בחזרה בתשובה והצעות להתמודדות אתו, שיחה מאת הרב שלמה ברין