Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 30, 2014

קשת - הלכות שביעית #10, מאת הרב ברוך גיגי


Jul 29, 2014

פרשת דברים - שרי אלפים: על חזרה, הרגעה ותוכחה, השיעור נכתב על ידי הרב חנוך וקסמן


Jul 28, 2014

דיני מנהגים #9, טענת 'לא ראינו' במנהגים, מאת הרב ברוך וינטרויב


Jul 28, 2014

דברי זיכרון מפי הרב עמיחי גורדין


Jul 28, 2014

במלאות ארבע שנים לפטירתו של ראש הישיבה הרב יהודה עמיטל זצ"ל, הועבר שיעור לזכרו מפי הרב מיכאל אדראי - מלחמה בשבת - בעקבות תורתו של הרב עמיטל זצ"ל