Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 25, 2022

יום ירושלים | האירועים שאיפשרו לנו לחגוג את היום המיוחד הזה, שיעור מפי הרב יצחק לוי, הועבר לתלמידי חו"ל בישיבה


May 25, 2022

הלכות מזוזה #1 - המזוזה, טעמיה וסגולותיה, מאת הרב ישי יסלזון

על פתח ביתו של כל אדם מישראל נצבת המזוזה. מצווה שהיא חלק בלתי נפרד מחיינו, אך מעט נעדרת משולחן לימודנו. מצווה...


May 23, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 36 במדבר - פירוק והרכבה תלמודיים ודיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם מחנה ישראל עבר פרגמנטציה?

בשיעור זה נלמד סוגיה בתלמוד הירושלמי אודות...


May 19, 2022

עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 17: תפילה בלחש או בקול, מאת הרב ישי יסלזון

זעקה לחישה ותפילת הלב.

תפילת העמידה נקראת גםתפחלה הלחש, מדוע תפילה זו נאמרת בשקט? מה הבעיה בעמירתה בקול?...


May 14, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 35 בחקתי - גרסאות תלמודיות ודיגיטליות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין ישן נושן וגרסא 8 של ג'אווה?

בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת בבא בתרא אודות...