Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 30, 2016

פרשת קורח, ממלכת כהנים וגוי קדוש, השיעור נכתב על ידי הרב יאיר קאהן


Jun 28, 2016

שיעור מיוחד: כל העדה כולם קדושים, כהנים לויים וישראלים, מאת הרב ברוך גיגי

מתוך סדרת שיעורים של רבני הישיבה בקהילת חשמונאים. השיעורים מוקדשים לע"נ של חייםב"ר משה טובולסקי ז"ל. דברי...


Jun 27, 2016

צדקת הצדיק 19, סוף אות מ' ואות מא' - עיקר התשובה הוא לשוב אל ה', מאת הרב ברוך גיגי


Jun 26, 2016

שיעור מיוחד: בעקבות גזירת ארבעים השנה, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מתוך אירוע השקת הספר "תורת עציון במדבר"

ביום חמישי י"ז בסיון תשעו בבית הכנסת "לכו נרננה" ברעננה


Jun 23, 2016

צדקת הצדיק 18, אות מ' המשך, מאת הרב ברוך גיגי