Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 21, 2023

לקראת יום הכיפורים תשפ"ד, שיחה מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן, שהועברה בבית כנסת רמב"ן בירושלים, יום רביעי ה' בתשרי תשפ"ד

הכנה לימי הדין והרחמים


Sep 11, 2023

הארות לתפילות הימים הנוראים מאת רבני הישיבה

אשר אומץ | הרב אמנון בזק
פיוט מיוחד נאמר בישיבת הר עציון בימים הנוראים המדגיש את הפער בין קרוצי חומר לקב"ה. מהיכן הביא הרב עמיטל את...


Sep 7, 2023

רמב"ן על התורה 42 | ניצבים-וילך | פרשית התשובה, מאת הרב מיכאל אדרעי

מה זה "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום"?


Sep 6, 2023

גילו ברעדה... במצות שופר, מפי הרב משה טרגין

השיעור הועבר במסגרת "קרוב אליך" - שיעורי ישיבת הר עציון בחשמונאים, ביום שלישי י"ט באלול תשפ"ג בבית הכנסת הרימון