Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 30, 2019

פרק ו (א), מאת הרב ברוך וינטרוב.

החסיד והמושל - האם עדיף להתגבר על היצר, או לא להיות בעל יצר כלל?


Jan 30, 2019

נושא הלכתי בפרשת משפטים - מחוסר זמן, מאת הרב ישי יסלזון

התורה מצווה להקריב את הבכור מהיום השמיני והלאה. מה מעמדו של הבכור בימים שעד אז? ומדוע אסור להקריבו בתוך אותו הזמן? על זאת...


Jan 28, 2019

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - "קביעת רגע המוות", מפי פרופ' הרב אברהם שטיינברג

חתן פרס ישראל, מנכ״ל מערכת האנציקלופדיה התלמודית, מרכז רפואי שערי צדק

כ"ו בכסלו תשע"ט

ימי...


Jan 27, 2019

המשפחה היהודית 14, מאת הרב בנימין תבורי - חיובי האשה לבעלה


Jan 23, 2019

נושא הלכתי בפרשת יתרו - עשיית דמות כלי המקדש, חמה ולבנה, מאת הרב ישי יסלזון

לאחר מעמד הר סיני נצטוו ישראל לא לעשות אלהי כסף ואלהי זהב פעם נוספת מלבד הציווי שבעשרת הדברות. בשיעור...