Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 30, 2023

במיוחד ללומדי תנ"ך יומי!

סיכום לספר שופטים, מאת ד"ר יעל ציגלר

שיעור שהועבר בפני תלמידי הישיבה בטו במר חשוון תשפ"ד

דר' יעל ציגלר הגיעה היום לישיבה לתת שיעור לסיכום ספר שופטים....


Oct 25, 2023

"לידע שאנחנו משוגע - על סיפוריו הקצרים של רבי נחמן מברסלב" שיעור 1 | המשל מהאינדיק, מפי הרב אורי יעקב בירן, מחזור לט, ר"מ בישיבת ההסדר עכו

"האמנם ריפא אותו לגמרי?! הרי בן המלך עדיין...


Oct 8, 2023

קין והבל, שיעור מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

הועבר בליל הושענא רבה תשפ"ד בהיכל שלמה בירושלים