Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 5, 2020

עקידת יצחק - הניסיון הכפול, מפי הרב אמנו בזק, שיעור לזכרו של אביו עו"ד משה בזק ז"ל, אור לי"ח בחשון תשפ"א


Apr 1, 2020

הזיקה בין פרשיות ויקרא - צו, שיעור מיוחד מפי ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין, שהועבר במסגרת ימי עיון בתנ"ך.


Jan 1, 2018

על פרשת ויחי, דבר תורה על הפרשה מאת הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת ויחי יב בטבת תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

 


Aug 11, 2016

פרשת דברים, פירושו של משה לתורה, השיעור נכתב על ידי הרב יאיר קאהן


Jul 28, 2016

פרשת מטות, החניכה, השיעור נכתב על ידי הרב יאיר קאהן

השיעור עוסק בשני נושאים שבפרשה: א. משמעותה של מלחמת מדיין לאור היחס המיוחד והתיאור המפורט שמקדישה התורה לשלל המלחמה; ב. מדוע...