Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 27, 2023

קדושים | הוכיח תוכיח את עמיתך, מאת הרב יאיר קאהן

איך, מתי ולמה?


Jan 12, 2023

שמות | הדמות האמפטית של משה רבינו, מפי הרב משה ליכטנשטיין

איזה תהליך עובר משה רבנו בפרשה בהפיכתו למנהיג. כיצד הוא רואה את שני האנשים הניצים ומה התהליך שהוא צריך לעבור בתור מנהיג?


Nov 5, 2020

עקידת יצחק - הניסיון הכפול, מפי הרב אמנו בזק, שיעור לזכרו של אביו עו"ד משה בזק ז"ל, אור לי"ח בחשון תשפ"א


Apr 1, 2020

הזיקה בין פרשיות ויקרא - צו, שיעור מיוחד מפי ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין, שהועבר במסגרת ימי עיון בתנ"ך.


Jan 1, 2018

על פרשת ויחי, דבר תורה על הפרשה מאת הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת ויחי יב בטבת תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים