Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 31, 2008

תורה ומדינה #12, מאת הרב יצחק ברט - האם עלינו להקים מדינה. -- זהו השיעור האחרון בסדרה לקיץ


Jul 29, 2008

ספר התניא #12, מאת הרב הלל רחמני - היפוך המדרגות


Jul 28, 2008

האיש והאגדה סדרה שנייה #12, מאת הרב עמית משגב - רבי יהודה הנשיא


Jul 27, 2008

פרשת מסעי, מאת הרב דוד נתיב


Jul 27, 2008

עניני מועדים #12, מאת הרב ברוך גיגי - תשעה באב כמועד