Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Aug 28, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת ראה - צדקה די מחסורו, מאת הרב ישי יסלזון

הצורה בפרשתנו נותנת שיעור למצוות הצדקה: "די מחסורו אשר יחסר לו". בשיעור השבוע ננסה להבין מה המשמעות של השיעור הזה...


Aug 21, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת עקב - מהי ברכה, מאת הרב ישי יסלזון

בכל יום אנחנו מברכים כמה וכמה ברכות, כמעט על כל צעד ושעל. בשיעור ננסה חרדת לעומקו של המושג ולהבין בצורה טובה יותר מהי הברכה...


Aug 14, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת ואתחנן - ברכות קריאת שמע, מאת הרב ישי יסלזון

בכל יום פעמיים באהבה אנחנו מברכים ברכות קריאת שמע. האם אלו ברכות המצוות? או ברכות אחרות? מה עניינן ואיך הם קשורות...


Aug 8, 2019

מפגש ייחודי על מגילת איכה, עם ראשי הישיבה הרב יעקב מדן והרב משה ליכטנשטיין. במסגרת יום האחרון של ימי העיון לתנ"ך תשע"ט. מנחה: הרב נחמיה רענן


Aug 6, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת דברים - תפקיד הדיינים בגיור, מאת הרב ישי יסלזון

"ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו", מיהו הגר עליו מדובר כאן? הגמ' ביבמות לומדת מכאן שתהליך הגיור מצריך בית...