Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Aug 14, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת ואתחנן - ברכות קריאת שמע, מאת הרב ישי יסלזון

בכל יום פעמיים באהבה אנחנו מברכים ברכות קריאת שמע. האם אלו ברכות המצוות? או ברכות אחרות? מה עניינן ואיך הם קשורות...


Aug 8, 2019

מפגש ייחודי על מגילת איכה, עם ראשי הישיבה הרב יעקב מדן והרב משה ליכטנשטיין. במסגרת יום האחרון של ימי העיון לתנ"ך תשע"ט. מנחה: הרב נחמיה רענן


Aug 6, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת דברים - תפקיד הדיינים בגיור, מאת הרב ישי יסלזון

"ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו", מיהו הגר עליו מדובר כאן? הגמ' ביבמות לומדת מכאן שתהליך הגיור מצריך בית...