Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 13, 2019

מגילת אסתר #01, מאת הרב יעקב מדן. שיעור זה הוא הראשון בסדרה של 20 פרקים. הרב מדן על מגילת אסתר

http://traffic.libsyn.com/torah/ester_rymedan_5768-01.mp3 ... 


Feb 19, 2017

קריאת מגילה מאת הרב יעקב מדן

פורים תשע"ב


Feb 20, 2013

הכל הולך אחר החיתום - קריאה במגילת אסתר פרק י, מאת ד"ר יונתן גרוסמן, מחבר הספר: אסתר - מגילת סתרים


Feb 20, 2013

רגישות וקריצה: מגילת אסתר והתחדשות הפרשנות, מאת הרב איתמר אלדר, ראש בית מדרש "לתורה ולחיים" בכפר בתיה. השיעור הועבר בערב השקה של ספר "אסתר" מאת הרב יונתן גרוסמן, בד' באדר תשע"ג,...


Mar 9, 2009

מגילת אסתר #20, מאת הרב יעקב מדן

שיעור זה הוא [אחד לפני] האחרון של הסדרה ששדרנו לפני שנה. פורים שמח