Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 28, 2007

קשת - מהר"ל #30, מאת הרב בני להמן - על פרשת בלק


Jun 28, 2007

קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #26, מאת הרב יוסף צבי רימון - האם חייבים לבקש רשות לאכול משדה מופקר?


Jun 27, 2007

קשת - המצוה השבועית פרשת בלק, מ?ת הרב בנימין תבורי - מעשה פנחס


Jun 27, 2007

קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #25, מאת הרב יוסף צבי רימון - הפקר למעשה


Jun 26, 2007

קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #24, מאת הרב יוסף צבי רימון - הפקר #3